Museu Calouste Gulbenkian, Lissabon, 03-2017


© Andreas Deusch 2021